• ایپچیل

  • ص.چابك؛ با عرضه{~ ييگيت = جوان با عرضه}

  • ایپچیل لیک

  • ا. وضع يا كيفيت چابك و با عرضه بودن