• تویغون

  • ص. (۱) حساس (۲) داراي احساس نيرومند و سريع {~ باله = بچة حساس} (۳) نام آقايان

  • تویغون 1

  • ا. (۱) عموماً نوع سفيد هر يك از جنس پرنده ها و بويژه باز سفيد (۲) جنس نر قرقي (باشه)

  • تویغونلیک

  • ا. (۱) حساسيت (۲) وضع يا كيفيت حساس بودن