نشانه های اختصاری


 • (اد): ادبي
 • (اسط): اساطير
 • (اسل): اسلام
 • (اف): اوزبیكي افغانستان
 • (اق): اقتصاد
 • (بر): برق
 • (طب): طبی
 • (تص): تصوف
 • (جام): جامعه شناسي
 • (جان): جانور شناسي
 • (چغتاي): فرهنگ لغت چغتاي و تركي عثماني
 • (حق): حقوق
 • (دست) : دستور
 • (دشنا): دشنام
 • (دهخدا): امثال و حكم، دهخدا
 • (دي): ديني
 • (ديوان): ديوان لغات الترك، محمود كاشغري
 • (روان): روان شناسي
 • (ريا): رياضي
 • (زبا): زبان شناسي
 • (مر): مردم شناسي
 • (مست): مستهجن
 • (معين): فرهنگ فارسي، دكترمحمد معين
 • (میخا): میخانیک
 • (منط): منطق
 • (مو): موسيقي
 • (زم): زمين شناسي
 • (زيست): زيست شناسي
 • (سنگلاخ): فرهنگ سنگلاخ
 • (سيا): سياسي
 • (کیم): کیمیا
 • (ضر): ضرب المثل
 • (فق): فقه
 • (فل): فلسفه
 • (ف م): فرهنگ مردم
 • (فيز): فيزيك
 • (قد): قديمي
 • (كا): كالبد شناسي
 • (كم): كم استعمال
 • (كنا): كنايي
 • (كو): كودكانه
 • (گ): گفتاري؛ گفتگويي
 • (گيا): گياه شناسي
 • (مجا): مجازي
 • (نج): نجوم
 • (نظ): نظامي
 • (نف): نفرين
 • (نگا): نگاه كنيد به
 • (ور): ورزش
 • (هند): هندسه

 • صو.: صوت
 • ض.: ضمير
 • ب. ه.: به همين قياس
 • ف.: فعل
 • پس.: پسوند
 • پيش.: پيشوند
 • تو:: توضيح
 • ح.: حرف
 • دعا.: عبارت دعايي
 • مت.: متعدي
 • مج.: مجهول
 • مخ.: مخفف؛ مختصر
 • مش.: مشترك، حالت جمع منفصل
 • مص.: مصدر
 • مق.: مقابل
 • ه. ش. : هجري شمسي
 • م م: ميليمتر
 • ~: واژة مدخل
 • مؤ.: مؤنث
 • ك م: كيلومتر
 • لا.: لازم
 • ه.: هجري
 • ه. ق.: هجري قمري
 • *: شكلهاي املايي يا تلفظ
 • ا.: اسم
 • ص.: صفت
 • ق.: قید
 • ج.: جمع